O nama

Kratak istorijat i ovlašćenja Saveza

Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, reprezentativno umetničko u udrženje u kulturi, Beograd, Nušićeva 4/2 – SEMUS osnovan je 6.12.1969. godine u cilju organizovanja i zaštite radio-muzičkih prava estradno-muzičkih umetnika i izvođača na teritoriji Srbije.

Savez usaglašava svoju organizaciju i rad sa Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana (1982) i stiče status društvene organizacije u oblasti estradno-muzičke delatnosti.

Zakonom o samostalnom obavljanju umetničke i druge delatnosti u oblasti kulture (Sl. Glasnik SRS br. 30/82, 58/82 i 6/89) Savez je vršio javno ovlašćenje utvrđivanja svojstva estradno-muzičkih umetnika i izvođača, odnosno estradnih radnika i o tome izdavao javne isprave – uverenja.

Navedeno ovlašćenje nastavlja da vrši i Zakonom o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (Sl. Glasnik RS br. 39/93 i 42/98) za samostalne umetnike koji se bave mjuziklom, komponovanjem i izvođenjem zabavne, džez i narodne muzike i za samostalne radnike u oblasti kulture koji se bave izvođenjem estradno-muzičkih programa, a prema kriterijumima i uslovima utvrđenim posebnim Pravilnikom kao jedina, zakonski ovlašćena organizacija u ovoj oblasti kulture.

Prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja samostalni estradno-muzički umetnici i izvođači ostvaruju u skladu sa jedinstvenim ugovorom o sprovođenju PIO osiguranja estradnih muzičara – članova udruženja Saveza sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd iz 1980. godine, odnosno na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje počev od 1.7.1983. godine, a na osnovu Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, putem prijava, odnosno uverenja za samostalne umetnike i izvođače koje izdaje Savez, a postupak se sprovodi preko matičnih udruženja članica Saveza.

Savez je izvršio usklađivanje svoga rada u skladu sa članom 78. Zakona o udruženjima i člana 55-71. Zakona o kulturi donošenja novog Statuta o čemu je dobijeno rešenje broj BU 7788/2010 od 27.12.2010. godine.

Savezu se na osnovu člana 46. Zakona o udruženjima pripojila Unija estradnih umetnika i izvođača Srbije – Beograd, ugovorom o pripajanju od 07.02.2011. godine i ova statusna promena registrovana je u Agenciji za privredne registre pod br. Bu 3463/2011 od 17.02.2011. godine, te je Savezu pristupilo 9 udruženja.

Savez je bio članica i osnivač Saveza organizacija radnika estradne delatnosti Jugoslavije – Zagreb od 1971 do 1991. godine (prvi predsednik Miljenko Prohaska, dirigent).

Savez je i osnivač, sa Udruženjem estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore, Saveza estradno-muzičkih udruženja Jugoslavije (SRJ) od 1993 – 2006. godine. Predsednici ovog Saveza su bili Miodrag Bogdanović i Miodrag – Miki Jevremović, a generalni sekretar Ilija Radulović.

Prvi predsednik Saveza Srbije bio je Vojislav – Bubiša Simić (kompozitor i dirigent), a generalni sekretar Petar Vujić (muzičar).

Predsednik Saveza od 1973. godine bio je Miodrag – Mile Bogdanović (istaknuti vokalni solista), a generalni sekretar Dušan Jakšić (istaknuti vokalni solista), a od 1976. godine Ilija Radulović (reditelj estradnih programa – organizator) do 15.05.2005. godine.

Predsednik Saveza od 1981. do 1982. godine je Milan – Minja Subota (istaknuti voditelj i vokalni solista), a od 1982. do 2001. godine je Miodrag – Mile Bogdanović.

Predsednik Saveza od 3.7.2001. do 29.6.2006. godine bio je Branimir Đokić, istaknuti estradno-muzički umetnik i šef Narodnog ansambla RTS, a sekretar Saveza od 15.5.2005. do 16.6.2007. bio je Igor Stojanović.

Predsednik Saveza od 26.9.2006. do 11.6.2013. godine bio je prof. Zlatko Stojanović, muzički urednik u RTS, kompozitor, a od 5.12.2007. godine vršilac dužnosti sekretara je Srđan Starčević.

Ovlašćenja Saveza:

Savezu je shodno članu 56. Zakona o kulturi utvrđena reprezentativnost za teritoriju Republike Srbije (Rešenje Ministarstva br. 022-05-38/2012-06 od 25.05.2012. – "Službeni glasnik RS", br. 55/12)

Savez vrši zakonsko javno ovlašćenje prema Zakonu o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 13/16) u oblasti umetničke delatnosti u kulturi:

Na osnovu člana 58-67 Zakona o kulturi Savez utvrđuje svojstvo samostalnim umetnicima i vokalnim i instrumentalnim izvođačima narodne, zabavne, džez, rok i pop muzike, sa prebivalištem na teritoriji Srbije, vodi evidenciju tih lica, izdaje uverenja o tom statusu, i uverenja za prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Uverenje služi kao javna isprava o statusu i kao dokaz o obavljanju samostalne delatnosti, s tim da imaoci tih uverenja pored svog ličnog imena i prezimena mogu da koriste oznaku "samostalni umetnik" odnosno "samostalni izvođač" (član 58 i 60. Zakona).

Sadašnji organi Saveza:

Sadašnji presednik SEMUS-a je Dragiša Golubović, vokalni solista – umetnik, a generalni sekretar SEMUS-a je Igor Jovičić.

Savez ima 5 potpredsednika:


Lice za zaštitu podataka o ličnosti je:

Srđan Starčević
Dečanska 14/VII
Tel: 011/3239260

PREUZMI: PRAVILNIK O PSEUDONIMIZACIJI